Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เลขที่ 412 ถนนเชียงคาน-ปากชม ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จ.เลย
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง เลขที่ 93 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี เลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล
 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง กะลาสี 
 • (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) 
 • (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนน น่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 • (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้นที่ 1 กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดขาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกานยน – 2 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 • (กองบริหารการคลัง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารการคลัง ชั้นที่ 1 กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดขาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 
 • (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา เลขที่ 3/1  ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบานและแผน
 • (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้นที่ 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดขาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง กะลาสี 
 • (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!