Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.7)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางปฐพีวิทยา ทางพิษวิทยา ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเคมีการเกษตร ทางสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

 • การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) ถนนสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (ระหว่าง กม.192 – 193) ตำบลท่าอุเทน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.1)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเทคโนโลยีสมุนไพร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.1)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
 • การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุสาหกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.4)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
 • การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!