Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทัพบก ให้โควต้า เด็กเรียนดี มีใจรักทหาร ! สอบนายร้อย 2564 เริ่มสมัครออนไลน์ 28 ธันวาคม – 15 มกราคม 2564 นี้

กองทัพบก ให้โควต้า เด็กเรียนดี มีใจรักทหาร ! สอบนายร้อย 2564 เริ่มสมัครออนไลน์ 28 ธันวาคม – 15 มกราคม 2564 นี้

 • กองทัพบก ให้โควต้า “ให้โควต้า เด็กเรียนดี มีใจรักทหาร และ ยากจน”  สอบเข้าเรียนนายร้อย จปร.ปี64 เริ่มสมัครออนไลน์ 28 ธ.ค.นี้
 • วันที่ 26 ธ.ค.พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าจากนโยบายของกองทัพบกในการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โดยทุกปีจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด
 • ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความรู้ความสามารถ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ขาดโอกาสที่จะสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประกอบกับกองทัพบกต้องการคัดสรรนักเรียนที่เรียนเก่งในระดับแนวหน้าของจังหวัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพ ทำให้ในปี 2564 กองทัพบกได้มี
 • “การปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก”
 • โดยจัดสรรโควตาแบบเฉพาะกลุ่มให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเยาวชนในพื้นที่พิเศษ/ห่างไกล ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางทหารอาชีพ มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นการกระจายโอกาสไปให้เยาวชนในทุกจังหวัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคง
 • สำหรับการสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มกองทัพบกจะเปิดโอกาสให้เยาวชน 2 กลุ่ม เข้ารับการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย เยาวชนผู้ที่มีผลการศึกษาและมีลักษณะทหารดีเยี่ยมของแต่จังหวัด จังหวัดละ 1 นาย และเยาวชนผู้ที่อาศัยและศึกษาในพื้นที่พิเศษ ห่างไกล ทุรกันดาร
 • การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่
 • www.crma.ac.th ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
 • นโยบายการรับสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่มในปีนี้ กองทัพบกมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารและประชาชนทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร ได้มีช่องทางและสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์รักในอาชีพทหารได้เข้ารับราชการอย่างเป็นรูปธรรม
 • เยาวชนที่มีคุณสมบัติยื่นความประสงค์และขอรับการอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0-37 39-3132 , 0-3739-3010 ถึง 4

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!