สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย
 • ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ อารักขาพืช กีฏวิทยา (เน้นงานวิจัยด้านแมลง)

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย
 •  ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรู้ เฉพาะด้าน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ หรือ เอ็นไซม์ หรือสาร metabolites จากกระบวนการหมักทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือการขยายขนาดการ ผลิตจากระดับการทดลองสู่ระดับถังหมักกิ่งอุตสาหกรรม (Fermenter)

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย
 • ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปีสำหรับปริญญาตรี และ 7 ปี สำหรับปริญญาโท

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ
 • ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทพ.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ เคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการอาคารศูนย์ถ่ายทอดฯ SMEs (ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ)
 • ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด หรือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การตลาด หรือการ

 •  พนักงาน ตำแหน่ง นิติกร
 • ประจำกองกฎหมาย (กกม.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 • พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 • ประจำกองประชาสัมพันธ์ (กปส.)
 • จำนวน 1 อัตรา 
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี สำหรับปริญญาตรี (นับประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) และ 5 ปี สำหรับปริญญาโท (นับประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

 • การรับสมัคร
 • ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สมัครผ่าน www.jobtopgun.com
 • สมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือ http://hris.tistr.or.th/Recruitment/index.php
 • ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สมัครผ่าน www.jobtopgun.com
 • สมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือ http://hris.tistr.or.th/Recruitment/index.php
 • ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ที่มา : https://www.tistr.or.th/news/apply_list.php

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!