รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงานประจำปี 2567  / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ  / สมัคร online บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ปี 2567 (1 อัตรา)
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติการดำเนินงานด้านควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านคุณภาพ มาตรฐานเดินรถไฟฟ้าสากลที่เกี่ยวข้อง และคู่มือระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Manual)
  ติดตามตรวจสอบในการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
  ติดตามตรวจสอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
  ติดตามตรวจสอบในการดำเนินการจัดทำเอกสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001
  ติดตามตรวจสอบในการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการคุณภาพภายในขององค์กรการส่งเสริมการสื่อสาร และการตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Communication and Safety Awareness Promotion)
  ดำเนินการจัดการอบรมด้านควบคุมคุณภาพให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
  ส่งเสริมและสร้างสรรค์ตระหนักเรื่องระบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS Awareness Promotion)
  จัดทำ วิเคราะห์สถิติ สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านควบคุมคุณภาพปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  Safety and Quality System – ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดองค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
  ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ผ่านการอบรมระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001 เป็นต้น
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ
  ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ
  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล
  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ทักษะในการประสานงาน
  ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  ความคิดเชิงวิเคราะห์
  ความละเอียดรอบคอบ
  การตัดสินใจ
  จิตสำนึกด้านมาตรฐาน
 • วันที่รับสมัคร: 23 เมษายน 2567 – 07 พฤษภาคม 2567

 • ตำแหน่ง วิศวกรระบบโทรคมนาคม ปี 2567 (1 อัตรา)
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ตรวจสอบการปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามแผนงาน ของระบบและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
  รายงานผลการดำเนินงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
  วิเคราะห์และจัดทำตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค และภาพวาดแบบอุปกรณ์/ของระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติ (specification) การจัดหาเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในระบบรถไฟฟ้า
  Safety and Quality System ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  ความรู้ดังต่อไปนี้ SMS (Wonder ware) PLC (Mitsubishi)/Unix Operation System/Database System (Oracle,SQL,MYSQL)/Understanding of communication technology (LAN, WAN, Fiber Optic, Radio)/CCTV System and Access Control System/PABX System (Alcatel)
  ทักษะการซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม
  ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  ความคิดเชิงวิเคราะห์
  ความคิดเชิงระบบ
  ความคิดรวบยอด (Conceptual)
  ความละเอียดรอบคอบ
  การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • วันที่รับสมัคร : 01 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567

 • การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์  https://www.srtet.co.th/th/career หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น


 • ผู้สมัครสามารถสมัคร สมัคร Online
ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!