รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจในการอ่านแบบ คู่มือ แผนงานของ งานระบบราง,ระบบจ่ายไฟเหนือรางได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12690 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งานระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ)
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบรถไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • ทำงานเป็นกะได้
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งาน ระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติฯ)
 •  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word และ Excel หรือโปรมแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 •  สามารถติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์และทักษะในระบบอาณัติสัญญาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการอ่านแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้
 • ทักษะในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ความคิดเข้าใจผู้อื่น
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • จิตสำนึกด้านมาตรฐานความปลอดภัย
 • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
 •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการซ่อมบำรุงระบบตู้รถไฟฟ้า
 • ทักษะการอ่านแบบ วงจรไฟฟ้า หรือ แบบเครื่องกล ระบบนิวแมติกส์
 • ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง และรักการทำงานเป็นทีม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ดังต่อไปนี้
  • – PLC (Mitsubishi) systems
  • – Unix Operation Systems
  • – Database system
  • – Digital Radio Systems (TETRA)
  • – Understanding of communication technology (LAN, WAN, Fiber Optic, Radio)
  • – CCTV systems and Access Control Systems
  • PABX System (Alcatel lucent)
 •  ทักษะการซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม
 • ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
 •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ยานยนต์ ระบบราง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ทักษะการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงและระบบตู้รถฟ้า
 • ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องกล ระบบควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ งานเชื่อม ยานยนต์ หรือระบบราง
 •  มีความรู้ในระบบ ไฮดรอลิก นิวเมติก และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 •  ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง และรักการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานเป็นกะ

 • การรับสมัคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564
 • ทาง https://www.srtet.co.th/index.php/th/career
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!