โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • จำนวนที่รับสมัคร
  รับจากบุคคลทั่วไป เพศ ชาย/หญิง จำนวน 35 คน
 • พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐปศาสนศาสตร์
  2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3.ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  4.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://rpca-admission.thai.com/
  ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ




 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://rpca-admission.thai.com/
 • [ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 ]

[/read_more]

 

 





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!