Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หางานป.ตรีหางานป.โทหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • หน่วยงาน ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 -5
 • หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากใน หรือต่างประเทศ ด้านชีวเคมี จุลชีวเคมี อณูชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการศุนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยายบาล

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศุนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจการ การบัญชี การจัดการ

 

 • ตำแหน่ง นักการภารโรง
 • หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศุนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยายบาล

 

 • ตำแหน่ง นักการภารโรง
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นักการภารโรง
 • หน่วยงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม  2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!