กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ บริหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ประสบการณ์ 5-7 ปี ในงาน IT Risk Management & Cybersecurity Management / Information Security Management & IT BCM / IT Operation Process / IT Governance
  มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวขาญในมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องในระดับสากล เช่น NIST, ISO/IEC 27001, ISO31000, ISO 22301, ISO/IEC 20000 และ COBIT5 เป็นต้น 
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สนใจเรียนรู้ในงานเทคโนโลยีด้าน IT รักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
  มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ .Net, .Net Core, Node JS, Angular, PHP, Flutter, Power BI, Power App และ Power Automate เป็นต้น
  มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล MS SQL Server รวมถึงการใช้งาน SSIS หรือ SSRS, PostgreSQL
  มีประสบการณ์ 0- 2 ปี ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ 
 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ การลงทุน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน หรือ งานที่ปรึกษาทางการเงินหรือวาณิชธนกิจประเภท M&A งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting) หรืองานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  สามารถวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการเข้าลงทุนและขายเงินลงทุน
  สามารถเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเปิดการเจรจา
  มีความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ
  มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม 
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) อย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินหรือบริษัทจัดการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (market practice)
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี 
 • ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายบัญชีและการเงิน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน
  มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี หรือการเงิน 0-3 ปี
  สามารถใช้อุกรณ์สำนักงานทั่วไปและคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
  มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Quantitative/Strategist)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือตลาดการเงิน อย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงตลาดเงินตลาดทุน
  มีความสามารถในการจัดทำ Quantitative modeling, Optimizations, Coding และ Programming
  มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนได้
  มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น CFA, CISA, FRM, หรือ CAIA
  มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การลงทุนหรือ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการลงทุน 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน กลยุทธ์การลงทุน Rates, Credits และสินทรัพย์เสี่ยง
  มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เขียนโปรแกรม และระบบงาน
  มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ Quantitative analysis, Optimization
  มีทักษะในการบริหารเงิน บริหารการลงทุน และมีความเข้าใจด้านหลักการบริหารความเสี่ยง
  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล
  มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาโทขึ้นไป สาขาความยั่งยืน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนหรือ ESG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  มีทักษะในการเขียนรายงาน การเขียนบทความ และสามารถทำ Presentation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สามารถใช้งานระบบประชุม/สัมมนาแบบ online ได้ดี 
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ งานธรรมาภิบาล งานวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์การลงทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานบริหารทีม
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดการกองทุน
  สามารถนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย เป็นกลางและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
  มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  มีทักษะในการนำเสนอ การเขียนเอกสาร การจัดทำ Presentation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจด้วยการวิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
  มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ (Math & Statistics Knowledge)
  มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming) และสามารถใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, MS Excel
  มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถตั้งโจทย์ปัญหาที่ธุรกิจประสบอยู่ วิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่ธุรกิจสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์
  มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Data Visualization) และสามารถนำเสนอความคิดเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายแก่เพื่อนร่วมงานและผู้บริหารที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิค
  มีทักษะในการเป็นผู้นำ การประสานงาน และการบริหารโครงการ
  มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาองค์กร หรือการบริหารธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ระบบงาน
  มีความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน การลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ และระบบบำเหน็จบำนาญ
  มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การกลั่นกรองแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และสามารถมองภาพรวมเชิงธุรกิจ
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือทางการบริหารงานต่าง ๆ
  มีทักษะการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
  มีทักษะการนำทีมและบริหารทีม (Leadership Skill/Managerial Skill)
  มีทักษะในการสื่อความและนำเสนอ โดยสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สามารถทำงานในภาวะความกดดัน และสามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่จำกัด
  มีความคิดสร้างสรรค์ 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรืองานควบคุมดูแลและติดตั้ง 2 ปีขึ้นไป 
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการลงทุน (ส่วนงาน Data Setup)
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน และสาขาอื่นใดที่ใกล้เคียง
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพัง พูด อ่าน เขียน
  มีความละเอียดรอบคอบ


 • ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล [email protected]


กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!