กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี หลายสาขา  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สนใจเรียนรู้ในงานเทคโนโลยีด้าน IT  รักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ
  • มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ .Net, .Net Core, Node JS, Angular, PHP,  Flutter, Power BI, Power App และ Power Automate เป็นต้น
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Cloud Computing เช่น Azure, AWS, MS Office 365 เป็นต้น
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล MS SQL Server รวมถึงการใช้งาน SSIS หรือ SSRS, PostgreSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสนใจในเรื่อง Data Integration (ด้วย SSIS), Visualization Report (ด้วย Power BI) และระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse / Big Data) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ การบริหารโครงการ และการบริหารทีม

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถด้านการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  • มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) อย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี  หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินหรือบริษัทจัดการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (market practice)
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ การลงทุน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน หรือ งานที่ปรึกษาทางการเงินหรือวาณิชธนกิจประเภท M&A งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting) หรืองานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการเข้าลงทุนและขายเงินลงทุน
  • สามารถเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเปิดการเจรจา
  • มีความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม

 • ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ระบบบัญชีสารสนเทศ (Accounting Information System) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT หรืองานบัญชีและการเงิน หรืองานวิเคราะห์การเงินการลงทุน หรืองานวิเคราะห์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี เช่น เรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT (IT Security) หรือความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)  เพื่อนำมาใช้ปฎิบัติงานตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานใน กบข. รวมทั้งนโยบาย คำสั่งระเบียบงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการบริหารโครงการ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและนำเสนอ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบ
  • หากได้รับใบรับรองวุฒิบัตรทางวิชาชีพ เช่น Certified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information System Auditor (CISA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เลขานุการผู้บริหารสูงสุด
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยภายนอก หน่วยงานราชการ และประสานงานการจัดประชุม
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง Microsoft Word และ Power point
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  • มีความละเอียดรอบคอบ

 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย ฝ่ายปฏิบัติการงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence (งานวิจัย)
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 1. ปริญญาตรี / โท สาขาธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถตั้งโจทย์ปัญหาที่ธุรกิจประสบอยู่ วิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่ธุรกิจสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  • สามารถใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, Ms Excel
  • มีทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกับเพื่อนร่วมงานและกับผู้บริหาร ทั้งในช่วงการจัดทำโครงการวิวัย จนถึงการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อตัดสินใจนำไปใช้ต่อ
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำทีม การประสานงาน และการบริหารโครงการ
  • มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์ 8. มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา

 • ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล [email protected]

กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!