Latest:
หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานป.โทหางานปวส

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 23 – 30 ปี  ปริญญาตรี  สาขาบัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 30 – 35 ปี  ปริญญาตรี/ปริญาโท  สาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน หรือภายนอก อย่างน้อย 8 ปี  และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ในงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นอย่างดี
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารในระดับดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนในระดับดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ 25-32 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร  ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • ตำแหน่ง วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 25-32 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
  • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย อายุ 22-32 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น  Microsoft Office
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 23 – 30 ปี  ปริญญาตรี  สาขาบัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • การสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!