กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566


 • ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิตและบำรุงรักษาที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานโลหะ ควบคุม การทำงานของเครื่องจักร ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

 • ตำแหน่ง : ช่างสี
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรอง
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : ช่างไม้
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประสบการณ์การทำงานด้านช่างไม้ 5 ปี และมีหนังสือรับรอง
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!