Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15000 บาท

 • คุณสมบัติ :
  • มีสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
  • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 • วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง email: [email protected]
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน
  6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!