สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป

 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • เปิดรับสมัครงานสำหรับหน่วยบริหารจัดการทุน 3 หน่วยงานซึ่งดำเนินงานภายใต้ สอวช.
 • ได้แก่ หน่วยด้านการพัฒนาด้านกำลังคน หน่วยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และหน่วยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา

 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโสโครงการ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส (สำหรับงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารจัดการนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขา PR Advertising, Mass Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สมัคร
 • กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร
 • ได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ


 • รายละเอียดตำแหน่ง

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครงานสำหรับหน่วยบริหารจัดการทุน 3 หน่วยงานซึ่งดำเนินงานภายใต้ สอวช. ได้แก่ หน่วยด้านการพัฒนาด้านกำลังคน หน่วยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และหน่วยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/


 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโสโครงการ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดทำแผนงานของโปรแกรม/แผนงานประจำปี การวางแผนปฏิบัติการสนับสนุน การจัดทำผลการดำเนินงานของแผนงานรายไตรมาส และรายปี
  ดำเนินการพัฒนาโจทย์/ประกาศโจทย์ ที่สอดคล้องแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ที่กำหนด ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสานงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย
  จัดและดำเนินการให้เกิดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตามการส่งมอบผลงาน
  สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
  วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผน กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย
  มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยไปสู่การใช้งานที่เกิดผลประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ
  มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
  มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ

 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส (สำหรับงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินผล ตรวจสอบข้อมูล (เช่น ข้อมูลนโยบาย แผนงาน ผลงาน งบประมาณ การใช้จ่าย)
  จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณประจำปี และแผนระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในและนโยบายด้าน ววน. ของประเทศ
  ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นระบบ
  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ติดตามผลงานตามตัวชี้วัด และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน
  พัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน
  ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานภายนอก
  วางแผน ประสาน เตรียมการ และจัดการข้อมูลประกอบวาระการประชุมกรรมการบริหาร
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
  วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel ขั้นสูง สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่, Word) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน
  มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน งบประมาณภาครัฐ บัญชีและงบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของประเทศ
  มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการติดตาม ขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่เป้าหมาย
  มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
  มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สนับสนุนการจัดการและการอำนวยความสะดวกด้าน logistics ในการจัดประชุมคณกรรมการ การหารือ การเยี่ยมเยียน
  ประสานงานและจัดทำสัญญาให้ทุนโครงการ การจ่ายเงินงวด การจ่ายค่าตอบแทน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นปัจจุบัน
  ดูแลและจัดการภาพรวมของฐานข้อมูลการให้ทุนโครงการ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับพร้อมใช้งาน
  วางแผน ตั้งเป้าหมาย ขับเคลื่อนงานสนับสนุนงานบริหารโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารจัดการนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
  มีทักษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีความรู้ด้านการจัดการเอกสารและสารบรรณภาครัฐ
  มีความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
  สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  การดูแล Website และ Update ข้อมูลให้ทันสมัย
  สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดทำสื่อ Graphic & Multimedia ทุกชนิด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้ง Online และ Offline เช่น Power point, banner, Catalog, แผ่นพับ รวมถึงสื่อมัลติมีเดีย เช่น VDO. Clipping, Intranet ภายในองค์กร
  บันทึกภาพและวิดีโอ ตัดต่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อการเรียนรู้ ภายในและภายนอกองค์กร
  ออกแบบงานต่างๆ ภายในองค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขา PR Advertising, Mass Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Photoshop, IIustrator, Indesign, Video Maker ได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ป็นอย่างดีด้าน Social Network ต่างๆ FaceBook, IG, Twitter, Line เป็นต้น
  มีความเข้าใจและมีความสามารถด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ และการถ่ายทำวีดีโอ การตัดต่อ และการเขียน Content + Gimmick ต่างๆ ให้สื่อโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงเป้าหมายองค์กร
  มีใจรักงานศิลปะและออกแบบ ตามความนิยมที่หมุนเปลี่ยนไปของสังคม
  สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้ มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!