สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป

 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • เปิดรับสมัครงานสำหรับหน่วยบริหารจัดการทุน 3 หน่วยงานซึ่งดำเนินงานภายใต้ สอวช.
 • ได้แก่ หน่วยด้านการพัฒนาด้านกำลังคน หน่วยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และหน่วยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในหลายอัตรา

 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโสโครงการ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส (สำหรับงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารจัดการนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขา PR Advertising, Mass Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สมัคร
 • กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร
 • ได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!