กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ สมัคร 5 – 16 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ สมัคร 5 – 16 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
  • ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนายช่างโยธา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (จังหวัดสระบุรี) จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี)
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
  • ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  • ส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบ เครื่องกล และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  • ส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 (จังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 (จังหวัดปราจีนบุรี) จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 (จังหวัดปราจีนบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • เงิเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://dwr.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!