ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565

 

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร ระดับ 4
 • จำนวน 15 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
 •  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ (ภายในวันที่21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word/ Excel/ PowerPoint เป็นต้น
 •  หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนนการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์https://baac.thaijobjob.com5.2 ผู้สมัครควรศึกษาประกาศของธนาคารก่อนทำการสมัครสอบ
 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินแบบ QR Code สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร (ตั้งแต่วันที่12 – 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.เท่านั้น)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!