Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 50000 / สมัคร  28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 50000 / สมัคร  28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566


รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  เงินเดือน : 37680 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสื่อสารส่งเสริมความรอบรู้สู่สาธารณะ
  เงินเดือน : 50000 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  ผ่านสื่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  เงินเดือน : 37680 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://person.anamai.moph.go.th
  หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร “พนักงานราชการ” และยื่นใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
  และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่  4 ธันวาคม 2566 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (Walk in) ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4  ชั้น 3 กรมอนามัยถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
  ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2590 4126
  และ 0 2590 4881
 • ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ตรวจสอบใบสมัครพร้อมหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร


กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!