สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา และ ปวส. ทุกสาขา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

 • รายละเอียดตำแหน่ง
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 • ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ  4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
  ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี
  สาขาวิชาการตลาด/ การขาย/ ธุรกิจค้าปลีก /การจัดการธุรกิจค้าปลีก /การจัดการทั่วไป(การตลาด) /ธุรกิจศึกษา (การตลาด)/ การบริหารธุรกิจ(การตลาด) การโฆษณา และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 • พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา
  ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง ในกลุ่มวิชาล่ามภาษามือ สาขาวิชาล่ามภาษามือ หูหนวกศึกษา การศึกษาพิเศษ พลศึกษาเพื่อคนพิการ
  ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์การเขียนแบบ/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสหกรรมศิลป์(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
  ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่น ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสารสนเทศ
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
  – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
  – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ   วันเวลาการเปิดรับสมัคร และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!