fbpx

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / เงินเดือน 15000 สมัครตั้งแต่ 1- 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  166 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 34 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 15 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 25000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสา

Read more
error: Content is protected !!