ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 22-30 ปี
 • ชาย สูงระหว่าง 165 – 180 เซนติเมตร
 • หญิง สูงระหว่าง 160 – 180 เซนติเมตร
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีกริยา วาจา และมารยาทสุภาพ
 • บุคลิกภาพดี กระตือรือร้นและมีความอดทนในงานให้บริการ
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง
 • ปฏิบัติงานหมุนเวียนกะได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป (Part Time / Full Time)
 • โอกาสสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโอนย้ายเพื่อไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สื่อสารและรักษาความปลอดภัย (ประจำศูนย์ควบคุมการเดินรถ)

 • ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1)
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
 • ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนประกันความปลอดภัย
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน RAMS, System Safety, Safety/ System Engineering, Project Management, Risk Management
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office : Excel, Word, Power Point
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 • ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้
 • สามารถอ่านเอกสาร คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้น
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ/ผลัด ได้
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีบัตรโดยสาร
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 23-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจใน Data management process (ETL process) และการออกแบบ Data warehouse
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL และโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle
 • สามารถใช้ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, R ได้
 • สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสามารถใช้เครื่องมือ Visualization Tools ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 2)
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน
 • สามารถอ่านเอกสาร คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเอย่างน้อย 3 ปี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน windows server
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า เช่น อุตสาหกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)
 • วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (สายสีน้ำเงิน 1)
 • วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล (สายสีม่วง)
 • เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสารส่วนกลาง
 • วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • วิศวกรระบบ ระบบพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน
 • วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)พนักงานขับรถยกลากจูง ส่วนกู้ภัยและการจราจร SES
 • พนักงานขับรถยกลากจูง ส่วนกู้ภัยและการจราจร SOE/C+
 • พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ส่วนจัดเก็บค่าผ่านทาง
 • ช่างเทคนิค ส่วนบำรุงรักษาทาง
 • ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง
 • วิศวกร ส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง
 • วิศวกร ส่วนระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • พนักงานขับรถบรรทุก ส่วนระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • พนักงานขับรถ ส่วนรายได้ค่าผ่านทาง
 • วิศวกร แผนกจัดจ้างวิศวกรรม
 • เจ้าหน้าที่ แผนกจัดซื้อทั่วไป

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!