Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานธนาคารงานบริษัทงานบริษัท 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 มกราคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งบริหารทีม ระดับ 10
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  • มีประสบการณ์ด้าน IT Security ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Penetration Testing เช่น Nessus, Metasploit, Kali Linux, Burp Suite, John The Ripper, Netsparker และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์การตรวจหาช่องโหว่ และประเมินความเสี่ยง(Vulnerability Assessment) ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการ งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครมาแสดง เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจริง
  • มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Security Tools ต่างๆ เช่น SIEM, Log Collector, WAF, Firewall, APT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น OWASP, NIST, ISO 27001, PCI DSS หรือ COBIT
  • หากมีใบรับรองด้าน Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND, ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA,CISM, CRISC, CGEIT, CSX, CPTE, CPENT, GSLC, LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี และหากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ OEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4-7
  จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้าน IT Security ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System, Network Security, Cyber security Framework หรือ Cyber Kill Chain
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น OWASP, NIST, ISO 27001, PCI DSS หรือ COBIT
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Laws)
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security Monitoring) หรือการตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม (Incident Response)
  • หากมีใบรับรองด้าน IT Security และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ต่างๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND, ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC,CGEIT, CSX, CPTE, CPENT, GSLC, LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี และถ้ามีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • สมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 มกราคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 17 มกราคม 2565

[/read_more]

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!