กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานโครงการหรือบริหารโครงการในหน่วยงานภาคสาธารณะ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน) ในระดับหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร – มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับงานด้านแรงงานสัมพันธ์ – มีความสามารถในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ และมีมนุษย์ สัมพันธ์ดี
  • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (ด้านวิชาการ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 25,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งในลักษณะเดียวกันนี้ และรับผิดชอบงานทุก อย่างในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศที่จำเป็นได้อย่างชำนาญ และมีความสามารถ ในการจัดทำ Content บน Facebook และจัดทำ infographic เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงาน
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและการใช้ Social network สำหรับประสานงานโครงการและ บริหารจัดการเครือข่าย
  • มีทักษะในการร่าง โต้ตอบหนังสือ จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม มีความสามารถในการบันทึกและสังเคราะห์ ข้อมูลและเขียนงานวิชาการ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ และมีมนุษย์ สัมพันธ์ดี
  • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (ด้านธุรการและการเงิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสังคมศาสตร์ หรือด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ และมีมนุษย์ สัมพันธ์ดี
  • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสติการและคุ้มครองแรงาน ชั้น 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!