สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ม.ปลาย / ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ  เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร 7 – 13 กันยายน 2565

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • จำนวน  ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยบัตรที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕)
  • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง

 • การรับสมัครสอบ 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กันยายน 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!