ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา  ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด


 • ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ)
 • สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ให้บริการทางการเงิน และด้านการตลาดตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำข้อมูล หรือผลการดำเนินงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
 • 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นต้น
 • 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 25595. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่รนาคารกำหนด
 • 5. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่รนาคารกำหนด

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ สามารถสมัครได้ที่
 • www.gsb.or.th หรือ Scan QR Code
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

  

Back To Top
error: Content is protected !!