โรงเรียนการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถพูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • มีความสามาถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ช่างทางสาย
 • จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีการศึกษาคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
  • ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจาก สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถหรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

 • ช่างไม้
 • จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีการศึกษาคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
  • ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจาก สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถหรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

 • ช่างปูน
 • จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีการศึกษาคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
  • ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถหรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

 • พนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
 • เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.20

 • พนักงานบริการ
 • จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
 • เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.20

 • การรับสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม  – 1 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!