ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่นำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ จำนวนหลายอัตรา


 • ประกาศของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
 • ด้วย ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่นำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ จำนวนหลายอัตรา

 • โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
 • 1. ไม่จำกัดเพศ
 • 2. อายุ 20 ปี – 35 ปี
 • 3. จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป (ม.ต้น)
 • 4. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือมีความชำนาญในพื้นที่ๆ
 • 5. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • 6. มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, ชื่อสัตย์
 • 7. มีใจรักการบริการ, สามารถอ่าน/สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • 8. ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจหาสารเสพติด


 • ลักษณะงานจ้าง (Job Description)
 • รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ ในพื้นที่/เส้นทางที่กำหนด
 • ตรวจรับสิ่งของ / เตรียมงานในระบบของบริษัทฯ / ติดต่อแจ้งนัดหมายผู้รับ
 • นำจ่ายสิ่งของตามที่อยู่ของผู้รับ หรือตามความประสงค์ของผู้รับ
 • รายงานผลการนำจ่ายประจำวัน ในระบบของบริษัทฯ
 • รายงานเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานประจำวัน
 • งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!