fbpx

BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

BTS เปิดรับสมัครบุคค

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) ปวช./ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี หลายจังหวัด ทั่วประเทศ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) ปวช./ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี หลายจังหวัด ทั่วประเทศ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 20 อัตรา ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 สิงหาคม2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเลือกสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเลือกสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 สิงหาคม2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  12 อัตรา ป.ตรี /ป.โท หลายสาขา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องก

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (ราละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. /ปวส. ทุกสาขา /ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. /ปวส. ทุกสาขา /ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!