โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวส ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ตาก เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก พะเยา ลำพูน

สกลนคร นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น ยโสธร กาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี สตูล พังงา

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา สงขลา

รายละเอียดจังหวัดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โรงเรียนสิริรัตนาธร ครูอัตราจ้าง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดราชบพิธ ครูอัตราจ้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ปริญญาตรี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ คหกรรมทั่วไป คหกรรมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนวมิทราชูทิศ ครูอัตราจ้าง กรุงเทพมหานคร
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ลูกจ้างชั่วคราว ตาก
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดขะจาว ครูอัตราจ้าง เชียงใหม่
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป , วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  6,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะ ครูอัตราจ้าง ลำปาง
1. ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา
2. ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ลูกจ้าง เชียงราย
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
2. นักการภารโรง 1 อัตรา
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา
4. พนักงานขับรถ (จ้างเหมา) 1 อัตรา
5. คนงาน  (จ้างเหมา) 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ครูอัตราจ้าง เชียงใหม่
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว เชียงราย
เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เชียงใหม่
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ลูกจ้างชั่วคราว เชียงราย
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูอัตราจ้าง พิษณุโลก
ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนชัยชุมภู ครูอัตราจ้าง พะเยา
ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562- 7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดวังสะแกง ครูอัตราจ้าง ลำพูน
ครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครูอัตราจ้าง
1. ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
3. ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ครูอัตราจ้าง
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ครูอัตราจ้าง นครราชสีมา
1 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
2 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา
3 จ้างเหมาบริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4 จ้างเหมาบริการสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
5 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
6 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเกษตร จํานวน 1 อัตรา
7 จ้างเหมาบริการสอนวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ครูอัตราจ้าง นครราชสีมา
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกเคมี 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พนักงานราชการ มุกดาหาร
ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ครูอัตราจ้าง ขอนแก่น
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ครูอัตราจ้าง ขอนแก่น
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษฎร์รังสฤษฏ์) ลูกจ้างชั่วคราว นครราชสีมา
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ลูกจ้างชั่วคราว
ยามรักษาการ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ครูผู้สอน ยโสธร
ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ครูผู้สอน ยโสธร
ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ครูอัตราจ้าง
1.ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ครูอัตราจ้าง สตูล
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562

สพม.เขต 14 (พังงา) พนักงานราชการ
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกธุรกิจศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งเข้าสะบ้า ครูอัตราจ้าง ชุมพร
ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย บรรณารักษ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา คหกรรมอาหาร คหกรรมทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ครูอัตราจ้าง
ครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ตั้งแต่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ลูกจ้างชั่วคราว นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ครูอัตราจ้าง พัทลุง
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอนุบาลควนโดน ครูอัตราจ้าง สตูล
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 (ตรัง) ลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 ไม่

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา ป.
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนประชานิคม 4 ครูอัตราจ้าง ชุมพร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

โรงเรียนสิริรัตนาธร ครูอัตราจ้าง กรุงเทพมหานคร
http://www.srt.ac.th/srt2562_2.pdf

โรงเรียนวัดราชบพิธ ครูอัตราจ้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
https://drive.google.com/file/d/1Q_O40QQI3ozum_cMYJ9X4yaxVINA4tYf/view

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลูกจ้างชั่วคราว
https://www.facebook.com/Special.Samutprakan/photos/a.246176965533433/1419788201505631/?type=3&theater

โรงเรียนนวมิทราชูทิศ ครูอัตราจ้าง กรุงเทพมหานคร
https://nmk.ac.th/2019/10/28/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80/

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลูกจ้างชั่วคราว
https://drive.google.com/file/d/187sxABy-wH-sgSV2jJU23cfhezL4wDqL/view

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ลูกจ้างชั่วคราว ตาก
https://www.maepa.org/new/

โรงเรียนวัดขะจาว ครูอัตราจ้าง เชียงใหม่
http://watkachaoschool.com/news-detail__51664

โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย รัครูอัตราจ้าง
https://www.facebook.com/pangkosai/posts/2100106956965752

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะ ครูอัตราจ้าง ลำปาง
http://www.egtechma.ac.th/web2018/newsdetail.php?newsno=6200037

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ลูกจ้าง เชียงราย
http://crp.ac.th/2019/10/31/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a-5/

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ครูอัตราจ้าง เชียงใหม่
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2672492039460349&id=2191109250931966&__xts__[0]=68.ARA1xzhY5D2kCBze2r3PBT7BlZamxb5yHHLnT5fi4UwFUwIi9fJ-FMPnGi50PLfPNph1qvVEEhOKWrrLbVg5B0L4NlZwbMZJcdurDcL46eqdQmZoFlv2nyOs8aEO6Jd7xu9LR9BgoR8n19-VAQtscYFacCKiCs6qBgX9CECGMP6zqftEk4PBo5tt1DOgLa1BIIkpslJ8uQlEbWQCEXtUIZ5u6w-6zjPXXD7-81Lq0Vp9IvnU2NKqKefARX6M9diBe_SDk2QypnA866yRQgQWJ3Kl1Tz_TYjscJ7_bkxGXqZPkxY65nXCSNF-j4yAQSl8E3k1QL42gskQvsG7Y51eYVhf7Lw4&__tn__=-R

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
http://www.pcccr.ac.th/back/document/information/62/25621031_job3.pdf

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1q_CjHF56GQSsbqsPLZQMeNKZaNMfOk5Z/view

โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ลูกจ้างชั่วคราว เชียงราย
http://www.cri2.go.th/autooffice/bookjob/F1wNy7hGv91618ThuOct2019.pdf

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูอัตราจ้าง พิษณุโลก
http://www.bdc.ac.th/news-detail_2579_51589

โรงเรียนชัยชุมภู ครูอัตราจ้าง พะเยา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2129212317381245&id=1494839740818509&__xts__[0]=68.ARCMr6VRS5x6YzE2hdyTy0az_EKg_Z6K3RR7pwc9O_2fHGe0pboHFArwHvZXXuYZCLGfMtZllkcnKW6NU7w0iozjNUKXn6uxpNDwK5eXxyjy_O_zZE9NVLDuq0y2UspHSd__IEULaOvf_Ed1122fuYa3Tk6ll2vhX0q_Jga_AO9TSxcFrovFi8w3yh7yybc7AAdx18c5isMUgDkX_3MFef-KvuJsfA28_nHka6YgExJRGjzkUI4x-5n_UlRWKk02Ngpf1Yn0CwAXYUKx5iBUQiBJoLgw4dmJHFdSyl5FwNqvzpZDuXrOCAKPYXAr7a98UWhTrqYv7w3ddGzqh1imdwwCjt7gDdeUVUFBBGNU38k5mzQqrucnBnerZOILIXzZ3Q1wCNk0XAAEhTADgKD0bivcbQN5BY9Gg1hChMaN6qjUZUTKpLLMV-tj05xQAQJGTFmfezG87E-gRohNRa4r3gtTq0_eUD1CUd-lqmB8S6xmq_37ykAjt5b2tZE4Ew&__tn__=-R

โรงเรียนวัดวังสะแกง ครูอัตราจ้าง ลำพูน
https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=147532&School_ID=1051510283

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครูอัตราจ้าง
https://drive.google.com/file/d/1qx5p5mTYmrdsbJggJLTTGH1SS_wEEyon/view

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ครูอัตราจ้าง รายละเอียด
http://www.filesthaischool1.com/uppic/47107999/news/47107999_1_20191104-132522.pdf

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ครูอัตราจ้าง นครราชสีมา
http://www.filesthaischool1.com/uppic/30101177/news/30101177_1_20191104-142334.pdf

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ครูอัตราจ้าง นครราชสีมา
http://files.filesthaischool0.com/uppic/30101001/news/30101001_1_20191104-111729.pdf

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พนักงานราชการ มุกดาหาร
http://sodmukdahan.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=97&path=news

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ครูอัตราจ้าง ขอนแก่น
https://drive.google.com/drive/folders/1Alxmoha-s5koKuxXEs6vtOxV_OdEjAjw

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ครูอัตราจ้าง ขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/15bJoC4KszjkhDryIW3dF9CpI_VduiHaJ/view

โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษฎร์รังสฤษฏ์) ลูกจ้างชั่วคราว นครราชสีมา
http://www.nma6.go.th/office/wp-content/uploads/2019/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ลูกจ้างชั่วคราว
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2745341705486598&id=1370265546327561&__xts__[0]=68.ARAwjdb76ieqDgQ8pGjGzwbkkxkzk7BXQ1OSPEF8Yc7iFC-CaO34WAQP9cN0XPZ1ZidDHGZ3SNlUPAyKCkZ5FRnFJ29wmySUFRdSCW9oJ-XfVuotkzgN96eUhXxPCQQeszsb0DxwYlp3zqskSQEH2w2odjMNcF_xVamoJ36Ibp-s54OQT-DTq_Ev6um3dtpH_7hVqvl-n6t8P8C4wz3-D5R61Jtx-GJfvP5wHJXPkCVN4_uVw_3po2OsvhxlujxINSUSwREcSlHYyV9LbaAn6Bvg0Y983b4qmf–vpHEIIEQtVUMcbFKeubpVMsN8Vn_4SbrxPpBzTwnrF7knPDHxq9twIES&__tn__=-R

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ครูผู้สอน ยโสธร
50fc4073e78992bf513b5aba4ead6763.pdf

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ครูผู้สอน ยโสธร
7185d61fbdc2379351f0350d3d79fa6a.pdf

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ครูอัตราจ้าง
https://www.facebook.com/publicrelationmpp3/posts/728229924254561?__xts__[0]=68.ARAJ_DbDjwNyddrVkPTzFySiSL5Yzz64xgyIkkYxuqxPErdTMExOVNqLvbMP-25qrDNG1itbvpFg7O-IXDkmZLwikjfZ2sxA2qoeHxmffyuWH7et6IwXLzOVL-NH9SzsgYEtkeIvKvFqKcujjY7sTpfGN8qFnAXKQtoxo0rcdd8hWHDCTq2CWHesKwDMGZa9KzcAhx__oAAhaHecEvo-KUqCBeCVLBrhq4XzJYqjJcTkf1NrZ-plAonLe_iRM0N7Ox_ic3-5hVhr9VJlQP1Px0_RD6IKdj_KrkHDOek0I7TkmvjTG0qTpm4yxghLExmE5GR1rc-NwL0-a41kpxlzklA&__tn__=-R

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ครูอัตราจ้าง สตูล
http://www.tbrschool.ac.th/news-detail_770_51683

สพม.เขต 14 (พังงา) พนักงานราชการ
http://news.sesao14.org/myoffice/2562/data/tkk3/25621031_210526_8516.pdf

โรงเรียนบ้านทุ่งเข้าสะบ้า ครูอัตราจ้าง ชุมพร
http://data.bopp-obec.info/emis/news/File/20191028102016.pdf

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ครูอัตราจ้าง
http://www.donsakwit.ac.th/images/stories/new2562/eng25621101.pdf

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ลูกจ้างชั่วคราว นครศรีธรรมราช
http://www.kanlayanee.ac.th/2019/11/01/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-3/

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ครูอัตราจ้าง พัทลุง
https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view.php?ID_New=147837

โรงเรียนอนุบาลควนโดน ครูอัตราจ้าง สตูล
http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=147756&School_ID=1091560124

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 (ตรัง) ลูกจ้างชั่วคราว
http://www.specialcenter4trang.go.th/news-detail_2624_51593

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
http://www.hatyaiwit.ac.th/news/detail/1137

โรงเรียนประชานิคม 4 ครูอัตราจ้าง ชุมพร
http://www.filesthaischool1.com/uppic/86101596/news/86101596_1_20191025-104725.pdf

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!