สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา    อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ 2562 (วันเวลาหยุดราชการ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (มหาสารคาม)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
วันที่ 2 สิงหาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ 2562

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 8 สิงหาคม พ.ศ 2562

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  (สงขลา)
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม พ.ศ 2562 (ในวันเวลาราชการ)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์
วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่งว่าง  1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 -7 สิงหาคม พ.ศ 2562 (เฉพาะเวลาราชการ)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่งว่าง  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ 2562 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่ )
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ, รับรองแล้วในทุกสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การรับสมัครสอบ
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่  30 กรกฏาคม ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ 2562 (ในวันเวลาราชการ)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น.

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตำแหน่งว่าง  1 อัตราอัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.ผู้สมัครรหัสวิชา 206 (ช่างไฟฟ้ากำลัง)ได้รับวุฒิปริญญาตรี /หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/ครุศาสตรอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
การรับสมัครสอบ
โดยสมัครได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยการอาชีพไชยา(สุราษฏร์ธานี )
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
การรับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ 2562 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูช่างยนต์)
ตำแหน่งว่าง  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
การรับสมัครสอบ
ได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม ถึง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง16.30 น.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง ฉะเชิงเทรา )
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทางการศึกษาและที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา 201 ช่างยนต์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ/(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์)
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
การรับสมัครสอบ
 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562  เวลา 08.30 – 16-30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (พิษณุโลก )
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ตำแหน่งว่าง  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/ การออกแบบ

การรับสมัครสอบ
ตั้งแต่ 22 -31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 (ในวันราชการ)

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

กดเข้าไปอ่านรายละเอียดและคุณสมับติแต่ล่ะที่ ที่เปิดรับสมัคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (มหาสารคาม)

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  (สงขลา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี (กรุงเทพมหานคร)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่ )

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา(สุราษฏร์ธานี )

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง ฉะเชิงเทรา )

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก (พิษณุโลก )

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!