กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท วันที่ 7 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ปรับปรุง พัฒนา เสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(2) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท แผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาการเด็กเล็ก
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้
3. สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15 ปี
4. สำหรับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12 ปี
5. สำหรับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 10 ปี
๓. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) จัดการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับนโยบายแผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์เด็กเล็ก
(2) วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการตามช่วงวัย ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ จัดทำแผนนโยบาย การวัดและประเมินผล
(3) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก
(4) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

ผู้สมัครจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจา้หน้าที่ ชั้นที่ 12
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!