กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา วันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ. 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
อัตราเงินเดือน  ขั้นต่ำ 23,110 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง  5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
(2) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ
(3) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
(4) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
(5) กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี
(6) ไม่ขาดการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานต่อเนื่องเกิน 4 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ
(7) ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและปลอดภัย
(2) รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยานในความรับผิดชอบ ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติการบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งตรวจซ่อมก่อนทำการบิน ระหว่างทำการบิน และหลังทำการบิน
(3) รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับใช้งานกับอากาศยาน
(4) รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุอิเล็กทรอนิกส์การบิน คลังพัสดุสื่อสาร ฯ เช่น การรับ การจัดเก็บ การเบิก การจ่าย เป็นต้น
(5) รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลเอกสารเทคนิค ข้อมูลอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
5.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ การประเมินครั้งที่ 1 – ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน – ความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ประกาศและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2
– ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน และการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ของอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยาน
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ


 

 

error: Content is protected !!