กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000  บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18  ปี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี้ใจ

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟินเพืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

(7)  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้และใช้อินเทอร์ณ็ตเป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการลื่อสาร กรมทางหลวงชนบท อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเชน กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02551 05041  และ 025515047  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2562 ในวันและ เวลาราชการ

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

ที่มา http://itc.drr.go.th/th/node/758

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!