กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ป.ตรี หลายสาขาวิชา และ ปวส หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน     15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรื หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)
 • ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน
 • ตำแหน่งนักวิขาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดิในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   6  อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิฃาการบัญชี หรือ สาขาวิขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1  อัตรา
  ไต้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • ตำแหน่งนายข่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   7   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถานิตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา
 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   4   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   5   อัตรา
  ได้รับประกาศนิยบัตรวิขาขีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิขาสำรวจ หรือสาขาวิขาการก่อสร้าง
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   3   อัตรา
  ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาชาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง)
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   3   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   2   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงาบการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทาง การเงินและการธนาคาร
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://rid.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://rid.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!