Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการ

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ป.ตรี หลายสาขาวิชา และ ปวส หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ป.ตรี หลายสาขาวิชา และ ปวส หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน     15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรื หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)
 • ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน
 • ตำแหน่งนักวิขาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดิในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   6  อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิฃาการบัญชี หรือ สาขาวิขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1  อัตรา
  ไต้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • ตำแหน่งนายข่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   7   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถานิตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา
 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   4   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   5   อัตรา
  ได้รับประกาศนิยบัตรวิขาขีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิขาสำรวจ หรือสาขาวิขาการก่อสร้าง
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   3   อัตรา
  ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาชาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง)
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   3   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   2   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงาบการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง   1   อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทาง การเงินและการธนาคาร
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://rid.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://rid.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!