Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิอย่างต่ำปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชา สารนิเทศศาสตร์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • การสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน”
 • โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.tnsu.ac.th 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 มกราคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!