สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •  มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนและงบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 •  มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินผลลัพธ์แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
 • มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 •  สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  Email: [email protected]

 • ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ
 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย การประสานงานติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้อยู่เสมอ  สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  Email: [email protected]

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

error: Content is protected !!