Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
 • ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำ
 • ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
 •  รวบรวมผลการปฏิบัติงานปี
 • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนนำเสนอ ๕ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ – การส่งเอกสาร
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดทำรายงานต่างๆค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
 • รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ๔. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและรายงานสรุปเสนอ ๑๓จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่างๆ
 • จัดเก็บข้อมูลบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ พืช และการปรับปรุงดิน ๑๓. บันทึก / พิมพ์ผลวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณทำรายงานวิจัยในส่วนวิจัยต่างๆ
 • รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต๕ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คำตอบแทน สิทธิประโยชน์ 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 12 เลขที่ 402  ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวงอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15  มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด ประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!