กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 7 – 24 มิถุนายน 2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 7 – 24 มิถุนายน 2565

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 3 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 • โดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ระหว่างวันที่ 3 – 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30  น.) หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
 • สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 • ตั้งแต่วันที่ 7 –  24  มิถุนายน  2565  ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30  – 16.30 น) ส่ง E-mail : [email protected]thaimediafund.or.th หรือนำส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
 • สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 •  จำนวน 1 อัตรา

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!