กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ระหว่างวันที่ 8 – 28 พฤษภาคม 2566  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศัตเสือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล สามารถยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแ ละสร้างสรรค์
  • งานทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30  น.)
  • ทาง e-mail ได้ที่  hr@thaimediafund.or.th ระหว่างวันที่ 8 – 28 พฤษภาคม 2566error: Content is protected !!