กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 13800 สมัคร 7 – 11 พฤศจิกายน 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 13800 สมัคร 7 – 11 พฤศจิกายน 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)


 • ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล

 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • 1. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 • 2. ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและ อุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 • 3.สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษาการซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
 • 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

 • วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง นราธิวาส  ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
 • ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
 • โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=638023738626276371

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศณียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่อากาศยานและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
  – ดำเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน
  – จัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง
  – ช่วยอำนวยการ พิธีการต่าง ๆในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่
  – ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การรับสมัคร
 • วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานเลย
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานเลย ระหว่างวันที่ 17- 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/images/Job/638031669681085535.pdf

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!