fbpx

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน) 

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 1  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563

Read more

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรีหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับโอนข้าราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา  ป.โท/ป.ตรี/ปวส. ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more
error: Content is protected !!