สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน กพในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน” หรือเว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!