สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
 • จำนวน 2 อัตรา  กลุ่มทั่วไป

 • ค่าจ้าง เดือนละ 9400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 • ค่าครองชีพ เดือนละ 2000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13285 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาฝาง

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้
 • ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา  การตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การรับสมัคร
 • วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตั้งแต่วันที่ 2 – 6  พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 นถึงเวลา 12.00 น ภาคบ่ายเวลา 13.00 นถึงเวลา 16.30  น)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!