Latest:
งานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหา งาน ราชการหางานบริษัทหางานรัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

 • พนักงานตำแหน่ง เลขานุการ 6 ประจำผู้ว่าการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40
 • ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  (ได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาตรีและเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเลขานุการ ผู้บริหาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยมีผลสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือผลการสอบวัดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เช่น CU-TEP หรือ TU GET หรือ PSU-TEP หรือ MU-TEST (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี )

 • การสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน “
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!