กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมาย ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่งคง ในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการ กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7  อาคาร ศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
 • ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00  น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!