ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น ม.ปลาย และ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19500 ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน 2564

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

 • พนักงานธุรการ
 • กลุ่มงานบริการ เพศชาย/หญิง จํานวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 10430  บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ  2000 บาท
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, Power Point
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 • นักวิจัย
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เพศชาย/หญิง จํานวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 19500  บาท
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางฟิสิกส์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.90
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ
 • ตั้งแต่วันที่ 19 -30 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.spoc.rtaf.mi.th

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!