สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

 • ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานนทบุรี เลขที่ 85 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!