สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งหัวหน้าส่วนเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
 • จํานวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนเครือข่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

 • ตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ SMEs ภาคการค้าและบริการ
 • จํานวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนส่งเสริมธุรกิจ SMEs ภาคการค้าและบริการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

 • ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา
 • จํานวน 1 อัตรา
 • สังกัดส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs

 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
 • ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected] โดยระบุตำแหน่ง ที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มี สิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายืนในวัน สัมภาษณ์ด้วย
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.30 น.)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!