สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบ วงจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดกำรศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่าง 1
  (จังหวัดราชบุรี) จำนวน  1 อัตรา
 • ผู้จัดกำรศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริกำร SMEs ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่าง 2
  (จังหวัดเพชรบุรี) จำนวน  1 อัตรา
 •  ผู้จัดกำรศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บ ริกำร SMEs ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภ ำคกลำงปริมณฑล
  (จังหวัดนครปฐม) จำนวน  1 อัตรา

 • ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้จัดกำรศูนย์ให้บริกำร SMEs ครบวงจร จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้จัดกำรศูนย์ให้บริกำร SMEs ครบวงจร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ผู้จัดกำรศูนย์ให้บริกำร SMEs ครบวงจร จังหวัดระนอง

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร กรุงเทพมหานคร และ จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
  (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดำมัน
  (จังหวัดภูเก็ต) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs คครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
  (จังหวัดราชบุรี) จ ำนวน 1 อัตรา

 • วิธีการสมัคร
  ผู้สนใจสมัครเข้ำรับกำรสรรหำสำมำรถส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์
  ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ โดยกรอกข้อมูลประวัติของผู้สมัครและระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัคร
  พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครให้ครบถ้วน ภำยในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2566
  เวลำ 16.30 น.กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!