กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ เลือกประจำการได้ถึง 510 หน่วยทหารทั่วประเทศ

  • ทบ.เดินหน้า “ทหารออนไลน์” มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ ระบุปี ๒๕๖๖ เพิ่มยอดรับสมัคร และเลือกประจำการได้ถึง ๕๑๐ หน่วยทหารทั่วประเทศ สนใจสมัครที่ rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง ม.ค.๖๖
  • ตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ ๑๘ – ๒๐ ปี และ ๒๒ – ๒๙ ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ สำหรับปี ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น
  • สำหรับในส่วนของกองทัพบก ในปีนี้ยังคงเดินหน้า “ทหารออนไลน์” โดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน ๒๘,๖๔๒ นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง ๕ เดือน ระหว่าง ๒๙ ส.ค. ๖๕ – ๒๙ ม.ค.๖๖ โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ ๑๘-๒๐ ปี (เกิดปี ๒๕๔๖ -๒๕๔๘) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ ๒๒-๒๙ ปี (เกิดปี ๒๕๓๗-๒๕๔๔) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ (ใบดำ) และขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ภาคการเกษตร ธุรกิจ , ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ ๑/๖๖ (๑ พ.ค.๖๖) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เม.ย.๖๖
  • โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๔๖ เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่ ๑๕๙ เซนติเมตร และเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ ๕๑๐ หน่วยทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ๒ หน่วย และกองทัพอากาศอีก ๑ หน่วย
  • การสมัครเป็นทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ ๒๔ ชม. ทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน เมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน ๒ ขั้นตอนคือ ๑) การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร และขั้นตอนที่ ๒) การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ ๓๕ มณฑลทหารบก
  • สำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา หากประจำการครบ ๒ ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ ๘๐ ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ ๒,๐๐๐ นายต่อปี และคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๕ ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน รักษาพยาบาลฟรี ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น ๑ ระดับ ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ ได้ลาพักเสาร์-อาทิตย์ ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ
  • กองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยปัจจุบันหน่วยทหาร หน่วยงานสัสดี กองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!