fbpx

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

 • ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการประชุม
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

 • ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานด้านโยธา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

 • ตำแหน่ง นักวาชาการสื่อสารมวลชน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เชนิทัศน์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารงานบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนวิชาการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางสังคมหรือวิทยาศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอน์เน็ต www.senate.go.th หรือ https://senate.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอน์เน็ต
www.senate.go.th หรือ https://senate.thaijobjob.com
[ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 16 กรกฎาคม 2563 ]

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!