กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563

 •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 • พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2  อัตรา
 • ค่าจ้างเดือนละ 10430 บาท  ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2000 บาท

 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 •  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ
  และเอกสารของทางราชการ
 • การรับ – ส่ง รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
 • ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี(ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)
 •  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 •  คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  หากเป็นผู้มีประสบการณ์งานด้านหนังสือราชการและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft
  Office) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ต้องส่งก่อนวัน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 • การรับสมัคร
   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code (ผนวก ก) หรือ
  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศระหว่างวันที่ 18  – 26 พฤศจิกายน 2563
  ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!