กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง
 • กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราว่าง : ๑ อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 18000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
 • ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
 • บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น. )
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!